Kûga no ori: Nami dai-42 zakkyobô (2007) Free Watch

Release Date: 2007

Country: Japan

Director: Sasuke Sasuga

Writer: Bakuto Ijûin

Stars: Li Mei Chan, Jun'ichi Kawamoto, Yuka Kosaka

IMDb: TT1319573

Rating: 4.5/10

Kûga no ori: Nami dai-42 zakkyobô Streaming Video
Kûga no ori: Nami dai-42 zakkyobô Streaming Servers
Add comment