Disney High School Musical: China (2010) Free Watch

A boy & girl in a Shanghai college share a secret passion for singing.

Release Date: 2010

Duration: 94 min

Country: China

Genre: Musical

Director: Shi-Zheng Chen

Writer: Li Lin

Stars: Joseph Yuan-Chang Cheng, Degang Guo, Qingyun Hu

IMDb: TT1556143

Rating: 6.1/10

Disney High School Musical: China Streaming Video
Disney High School Musical: China Streaming Servers
Add comment